Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej RODO.

W świetle powyższego informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Krzysztof Półbrat prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
„BRAT-BUD P.P.H.U. KRZYSZTOF PÓŁBRAT”, z siedzibą w Łodzi, ul. Gliniana 34, 91-336 Łódź,
NIP: 7290013019, REGON: 470288362, e-mail: biuro@brat-bud.com.pl.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
 Wykonania zawartej umowy,
 Prowadzenia analiz i statystyk dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej,
 Wypełnienia obowiązków prawnych Administratora, wynikających z przepisów prawa,
 Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione w niezbędnym zakresie następującym kategoriom podmiotów,
z którymi współpracuję przy wykonywaniu działalności gospodarczej: tj. upoważnionym pracownikom, biuru
rachunkowemu, kancelarii prawnej, firmie kurierskiej, firmie informatycznej, firmie ubezpieczeniowej,
innym podwykonawcom i zleceniodawcom, a także uprawnionym organom władzy publicznej oraz podmiotom
wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach
wynikających z przepisów prawa, np. Policja, sądy, Prokuratura, urzędy skarbowe, komornicy sądowi.

Nie przekazuję Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski.

Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczeń z zawartej umowy chyba, że obowiązek dłuższego ich przechowywania wynika z przepisów prawa.

Przysługuje Panu/Pani prawo do:
 Dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 Żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe
lub niekompletne,
 Żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 Przenoszenia swoich danych osobowych,
 Cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy,
jednakże po wykonaniu umowy przetwarzanie Pana/Pani danych jest wymogiem ustawowym wynikającym
w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych proszę kierować
w formie listownej lub elektronicznej na adres Administratora wskazany powyżej.